Baner podstrony

Komunikaty

Szanowny kliencie, zapraszamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

Zmiany w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. W związku z tym, w trybie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmianie ulega Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych.

Szczegóły dotyczące zakresu wprowadzanych zmian znajdą Państwo w dołączonym poniżej Wykazie zmian w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.

Powyżej wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom których one dotyczą przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dostarczone do Operatora, nie później niż do 31.05.2024 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Operatora lub Biura Obsługi Klienta.

W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wskazanie jako powodu wypowiedzenia Umowy „brak akceptacji zmian w dokumentacji abonenckiej” lub równoważne stwierdzenie. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Operatora jako złożone na zasadach ogólnych.

W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej w Promocji w trakcie Okresu Zobowiązania, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy w Promocji.

Zmiany warunków świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 15 maja 2024 r.

Zmiany warunków świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 15 maja 2024 r. - obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

Informujemy, że z uwagi na zmianę kursu EUR/PLN i na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Zmiany polegają na:

1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:

 cena
Euro
cena
PLN
netto
cena
PLN
brutto

cena brutto
(zaokrąglona do pełnych groszy w dół)

Wykonywanie połączeń (za 1 min)0,02200,09530,11720,11
Wykonywanie połączeń (za 10 min)0,22000,95321,17241,17
Odbieranie połączeń (za 1 min)0,00200,00870,01070,01
Odbieranie połączeń (za 10 min)0,02000,08670,10660,10
SMS0,00400,01730,02130,02
10 MMS0,01550,06720,08260,08

2. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych - do 8,45 zł za 1 GB,

3. podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentach załączonych do ogłoszenia). Nowe Limity Roamingowe Data dla pakietów wynoszą:

 1. MINI – 4,82 GB
 2. STANDARD – 7,24 GB
 3. OPTIMA – 8,45 GB
 4. ULTRA – 10,87 GB
Zmiany w roamingu w UE od 1 stycznia 2024 r.

SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne, informuje, że z uwagi na zmianę ceny hurtowej za transmisję danych oraz połączenia odebrane w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Zmiany polegają na:

Zmiany polegają na:

 1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
  • odebrane połączenie głosowe – 0,11 zł za 10 minut odebranego połączenia głosowego,
  • wysłaną wiadomość MMS - do 0,08 zł za 10 wiadomości,
  • transmisję danych - do 9,20 zł za 1 GB,
 2. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych - do 9,20 zł za 1 GB,
 3. podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentach załączonych do ogłoszenia).

Nie ulegają zmianie stawki za połączenia oraz SMSy wychodzące, ponieważ stawka ustalona w rozporządzeniu jest obowiązująca do końca 2024 roku i nie ulega teraz zmianie, podstawa kursowa również nie uległa zmianie, weryfikacja w tym zakresie będzie 15 maja 2023 w zależności od wysokości kursu EUR/PLN z dni 15 stycznia, 15 lutego oraz 15 marca 2023 roku.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Abonentom prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2024 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Abonentów kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Dokumenatach Abonenckich, Umowie i Regulaminie Promocji.

Dokumenty uwzględniające wprowadzane zmiany w załączniku.

Zmiany w dokumentacji abonenckiej

SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne informują, że w dniu 25.09.2023 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. W związku z tym wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych.

Szczegóły dotyczące zakresu wprowadzanych zmian znajdą Państwo w dołączonym poniżej Wykazie zmian w Dokumentacji Abonenckiej. Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 25.09.2023 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom których one dotyczą przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dostarczone do Operatora, nie później niż do 24.09.2023 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Operatora lub Biura Obsługi Klienta.

W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wskazanie jako powodu wypowiedzenia Umowy „brak akceptacji zmian w dokumentacji abonenckiej” lub równoważne stwierdzenie. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Operatora jako złożone na zasadach ogólnych.

W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej w Promocji w trakcie Okresu Zobowiązania, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy w Promocji.

Rozporządzenie Roamingowe od 15 maja 2023 r.

W dniu 13 kwietnia 2022 roku opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie nr 2022/612 z 6 kwietnia 2022 roku określające warunki Roamingu Regulowanego wewnątrz UE/EEA (RLAH).

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

W związku z tym od 15 maja 2023 r. nastąpi zmiana stawek za:

Pakietową transmisję danych po wykorzystaniu podstawowego pakietu danych w roamingu w krajach należących do Strefy EEA (opłata za 1 MB).
Nowa stawka - 0,01069 zł (cena z VAT)
Zgodnie z rozporządzeniem, stawka Euro do przeliczania stawek na złotówki jest wyliczana przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca danego roku kalendarzowego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wynosi 4,7178 zł.

W związku z tym wyżej wymieniona pozycja zostanie zmieniona w Cenniku Podstawowym - Głos_SMS_MMS_Data.

Zmiany w roamingu w UE od 1 stycznia 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, w tym wynikającą z niego zmianą stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiany polegają na:

obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:

połączenie głosowe odebrane – do 0,05 zł za 10 minut,
transmisję danych – do 10,43 zł za 1 GB,
obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych za transmisję danych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie do 10,43 zł za każdy GB transmisji danych,
podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie;
Nie ulegają zmianie stawki za połączenia oraz SMSy wychodzące, ponieważ stawka ustalona w rozporządzeniu jest obowiązująca do końca 2024 roku i nie ulega teraz zmianie, podstawa kursowa również nie uległa zmianie, weryfikacja w tym zakresie będzie 15 maja 2023 w zależności od wysokości kursu EUR/PLN z dni 15 stycznia, 15 lutego oraz 15 marca 2023 roku.

Rozgrzewająca Promocja - Cennik
Rozgrzewająca Promocja - Regulamin
Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data
Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data
Cennik Promocyjny - Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE
Promocja dla Przedłużających 2021 - Cennik
Promocja dla Przedłużających 2021 - Regulamin
Promocja Witamy w JAMBOX mobile - Regulamin
Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile - Regulamin
Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2023 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Abonentów kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa Umowie i Regulaminie Promocji.

Zmienione dokumenty publikujemy jako załącznik do komunikatu. 

Zmiany w roamingu w UE od 1 lipca 2022 r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. z uwagi na zmianę stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu polegające na: 

obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:połączenie głosowe wykonane – 1,24 zł za 10 minut, 
połączenie głosowe odebrane - 0,31 zł za 10 minut, 
wysłaną wiadomość SMS – 0,02 zł,
wysłaną wiadomość MMS – 0,11 za 10 wiadomości,
transmisja danych – 11.59 zł za 1 GB,
obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 11,59 zł za każdy GB transmisji danych,
podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2022 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Promocja Skrzynia Skarbów - Cennik
Promocja Skrzynia Skarbów - Regulamin
Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data
Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data
Cennik Promocyjny - Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE
Promocja dla Przedłużających 2021 - Cennik
Promocja dla Przedłużających 2021 - Regulamin
Promocja Witamy w JAMBOX mobile - Regulamin
Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile - Regulamin
Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2022 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Abonentów kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Umowie i Regulaminie Promocji.

Zmienione dokumenty publikujemy jako załącznik do komunikatu. 

Zmiany w roamingu w UE od 1 stycznia 2022 r.

Komunikat z dnia 2021.11.30


SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne, informują, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana obejmuje:

obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania (FUP) w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (obniżenie z 0,016728 zł do 0,0140 zł za 1 MB),
obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (z 0,016729 zł do 0,0140 zł za 1 MB),
podwyższenia limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (Pakietów roamingowych DATA - zgodnie z tabelami zawartymi w Cenniku i Cenniku Promocyjnym).
W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data
Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data
Cennik Promocyjny - Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE
Promocja Witamy w JAMBOX mobile - Regulamin
Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile - Regulamin
Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP
Promocja dla Przedłużających 2021 - Regulamin
Promocja dla Przedłużających 2021 - Cennik
Promocja 4x4 - Cennik
Promocja 4x4 - Regulamin
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2022 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa Umowie i Regulaminie Promocji.

Zmienione dokumenty publikujemy jako załącznik do komunikatu. 

Zmiana przepisów Prawa telekomunikacyjnego 21.12.2020

Informujemy, iż od dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniają się przepisy Prawa telekomunikacyjnego – żeby się dostosować, zmieniamy niektóre postanowienia Umowy o świadczenie Usług Multimedialnych przez Domtel Telecom  ("Umowa") zawartej między Abonentem a DOMTEL TELECOM oraz obowiązującego Regulaminu świadczenia Usług Multimedialnych.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) przesyłamy pełny komunikat o zmianie w załączniku.

W przypadku braku akceptacji zmian, macie Państwo prawo, do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć Umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej obecnymi postanowieniami (tymi sprzed zmiany). Jeżeli wypowiecie Państwo nam Umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to będziemy mieli wówczas prawo do dochodzenia przewidzianej Umową części udzielonej Państwu ulgi. Będziemy mogli tak zrobić, ponieważ zmiany wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa. Poprzednie dwa zdania nie dotyczą Umowy w czasie nieokreślonym.

Zmiany w ogólnych warunkach umowy, regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych -12 grudnia 2018
 1. Od 12 grudnia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego (zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw), głównymi zmianami wynikającymi jest dopuszczenie nowych form zawierania lub zmiany umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa) oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów dla dostawców usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tzw. SMS-y premium czy usługi głosowe premium).
 2. W związku z tym zmieniamy ogólne warunki umowy, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym regulaminy usług dodatkowych, dostosowujące w nich postanowienia do nowych wymogów.
 3. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian przepisów prawa i mają na celu dostosowanie postanowień warunków ogólnych umowy oraz regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 4. Akceptacja powyższych zmian nie wymaga kontaktu z DOMTEL TELECOM.
 5. W przypadku braku akceptacji mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy do 12 grudnia 2018 roku.

Pozostałe zmiany

 1. Usunięcie niedozwolonych postanowień umownych nie będzie już uprawniało przedsiębiorców do tego, by żądać odszkodowania, jeśli klient w związku z taką zmianą umowę wypowie.
 2. Proszę pamiętać, iż został zlikwidowany sąd polubowny przy Prezesie UKE.
 3. W przypadku zmiany umowy zawsze stosowane są aktualne regulaminy i cenniki.
Zmiany w ogólnych warunkach umowy, regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych -12 września 2018
 1. Od 12 września 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego (zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw), zgodnie z którymi konsumenci nie będą mieli możliwości dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 2. W związku z tym zmieniamy ogólne warunki umowy, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym regulaminy usług dodatkowych, wykreślając z nich postanowienia o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE.
 3. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian przepisów prawa i mają na celu dostosowanie postanowień warunków ogólnych umowy oraz regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 4. Akceptacja powyższych zmian nie wymaga kontaktu z DOMTEL TELECOM.
 5. W przypadku braku akceptacji mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy do 12 września 2018 roku.

 

W związku z tym, że zmiany wprowadzamy na skutek zmian przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy mogli obciążyć Państwa odszkodowaniem związanym z przyznanymi ulgami, określonymi w regulaminie promocji lub umowy, z której Państwo korzystają.

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies