Baner podstrony

Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119/1, L 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.5.2918, str. 2), DOMTEL TELECOM Dariusz Dombek informuje, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOMTEL TELECOM Dariusz Dombek, ul. Wałowa 9 lok. 31, 08-110 Siedlce, tel.: 25 792 00 84, e-mail: boa@domtel.com.pl.
Administrator Danych Osobowych, dalej zwany „ADO”, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, DOMTEL TELECOM Dariusz Dombek, ul. Wałowa 9 lok. 31, 08-110 Siedlce lub mailowo: iod@domtel.com.pl.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
- świadczenia przez ADO usług telekomunikacyjnych,

- wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochronie przed roszczeniami.

 

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia Pani/Panu usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pani/Pan korzysta, oraz przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach realizacji swoich praw można kontaktować się z ADO pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a – c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art.6 ust. 1 lit f w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

 

Podanie danych jest wymagane do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi ADO zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Dokumenty
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies